موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۶/۸

روی موج کوتاه

.
به خانه برنخواهم گشت
فرودگاه قدیمی را بسته‌اند
تا شاعر سال‌های دور
......................هوایی نشود

....................................اگست٢٠ ٢٠٠٩
............................... روزویل کالیرنیا

هیچ نظری موجود نیست: