موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۷/۲۲

روی موج کوتاه

.
به سایه‌ام اجازه‌ی دخول می‌دهد
خورشید از پشت پنجره ................
............................. سرک می‌کشد

کسی به‌در می‌کوبد
چشمان‌اش تر می‌شوند

...................................۱اکتبر ٢٠٠٩
............................... روزویل کالیرنیا

هیچ نظری موجود نیست: