موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۶

روی موج کوتاه

۳۰
اتفاقی کوچک بودم
.................که هیچگاه رخ نداد
دو دو تا همیشه
چهار تا نمی‌شود
.......................................۲٩ اکتبر٢٠٠٩
............................... روزویل کالیرنیا

هیچ نظری موجود نیست: