موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۶

روی موج کوتاه


۲٩
در این تاریک‌خانه
هیچ عکسیُ گروهی
...............................ظاهر نمی‌شود!

.
..................................
۲۲ ٢٠٠٩اکتبر
............................... روزویل کالیرنیا

هیچ نظری موجود نیست: