موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۷

روی موج کوتاه

٤٠
مادرم لافند* را می‌آویزد
و پیراهن کودکی‌ام ..............................پر می‌کشد

برادرم طناب را حلق‌آویز می‌کند
.........................مادرم پرپر می‌شود
........................................................٢٧ ژانویه ٢٠١٠
............................................... روزویل کالیفرنیا

*لافند= طناب به گیلکی

هیچ نظری موجود نیست: