موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۲۹

می‌بینم

صدای‌ات را می‌بینم
در این سیب کال تنها

که حضور سبد را
بر میز کوچک آشپزخانه
تحمیل می‌کند
صدای‌ات را می‌بینم

در این گلدان خالی

و این بهار خاکستری

که امسال هم
اواخر مارس می‌آید
واز فروردین‌ام
...................دورتر می‌کند
صدای‌ات را می‌بینم
در این آینه که این‌ روزها
تنها تصویر پیری‌ام را
تکرار می‌کند
صدای‌ات را می‌بینم
در این رودخانه
که تنها به اقیانوس اطلس می‌ریزد
صدای‌ات را می‌بینم
در این کشوی خالی
که آخرین گلوله را

در گلوی این تپانچه
شلیک کرده است
تا پیشانی‌ی سفر
رنگین شود

...................فوریه ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست: