موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۲۹

رادیو الجزیره

سازمان ملل محترم
برای تأمین جان مردم عادی
لیبی را بمباران کرد.
سازمان ملل محترم
برای تأمین جان مردم عادی
یمن را بمباران نکرد.
سازمان ملل محترم
برای تأمین جان مردم عادی
بحرین را بمباران نکرد.
الو تهران
گوشی خدمت‌تون!
آوریل ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست: