موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۱۲

روی موج کوتاه

۶۰

در این اطاق
همه چیز تنهاست
مگر این صندلی‌ی خالی
که برای چهارپایه‌ای‌که بر آن نشسته‌ام
.........................................نقشه می‌کشد

بیست و سوم مارس ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست: